Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné

straně stojí The Chestnut Family s.r.o. , IČ:01753657, Sirakov 22, 59212 , jako

prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé stojí kupující a/nebo objednatel,

který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem

nebo s ním jinak jedná.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito

všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí příslušnými

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak

soustavně za účelem dosažení zisku.

Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s

vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého

povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za

podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která

má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. 

 Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené

těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální

smlouvou, má přednost text individuální smlouvy.

 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi

souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce

prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek,

obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v

konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 


Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění

nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním

objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí

prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email,

na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální

znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na

základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto

postupu viz bod V. Objednávání.

 Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná

objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena

momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s

tímto jeho návrhem.

 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny

výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České

republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít

obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu

nebudou přípustné.      

 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího

překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy

v českém jazyce.

 Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího

uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího

úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o

jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto

obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má

možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 

 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro

uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních

služeb, které kupující používá. 

 

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze

k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a

nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související

s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a

adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých

právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu


před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem

splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány,

zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto

osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro

marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení,

telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto

zpracováním zaslaným na adresu info@babycollege.cz. 

III. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 IV. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny

jsou konečné, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po

dobu časově určenou.

 V. OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má

možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími

poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující

přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením

objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v

platnosti.

 Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.babycollege.cz (dále jen „e-shop“)

• elektronickou poštou na adrese info@babycollege.cz

• telefonicky (viz. Kontaktní informace na www.babycollege.cz)  

 


VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 obč. z. odstoupit od smlouvy

ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků

komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí

odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí

zboží. V případě odstoupení od smlouvy nese odstupující spotřebitel náklady

spojené s navrácením zboží.

 Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

www.BabyCollege.cz

The Chestnut Family s.r.o. , IČ:01753657, Sirakov 22, 59212

Zboží by měl odstupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací,

nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží

převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může

prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s §

1833 obč. z.).

 

Peníze za vrácené zboží včetně nákladů na dodání zboží, budou kupujícímu

spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení. Jestliže odstupující spotřebitel zvolil při

koupi zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí

prodávající odstupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající

nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky odstupujícímu spotřebiteli dříve, než mu odstupující

spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení

vyřízení odstoupení od smlouvy doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s

přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy

(není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu

nebo s uvedením, zda částka bude odebrána v hotovosti nebo zda bude čerpána pro

další nákup. 

 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je

darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li

k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 obč. z., darovací


smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s

ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou

tyto hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení kupujícího. 

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu

nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které

budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při

neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí

dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního

dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní

smlouvy zákazníkovi zaslán. 

 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz (dále

jen „OP“) za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující

souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4

písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

V případě, že kupující spotřebitel využil možnosti „vlastního motivu“ na vybrané

dřevěné kryty, nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku,

neboť je zboží upraveno podle přání spotřebitele.

 

VII. PLATBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba předem bankovním převodem,

b. platba přes internetové rozhraní banky,

c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního

portálu,


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak

nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 


VIII. DODACÍ PODMÍNKY

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Českou poštou s.p. Přepravce

běžně (nikoli v každém případě) dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od

oznámení od expedice zásilky. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den

objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně

prodávajícího do pěti pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak (při splnění

podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména

zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit

(tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

 

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je

tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s

dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle

přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která

není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné

poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na

adresu info@babycollege.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez

zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná

reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva

věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor

s kupní smlouvou.


CENA DOPRAVY:


Obyčejný balíkČP:

     - platba předem kartou                                  95 Kč

     - platba předem bankovním převodem          95 Kč

            


 IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,

včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými

předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a 2158 a násl. občanského

zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní

smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že

prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím,

výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné

reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu

obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci

uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen

„rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez

zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle

požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup

možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy

odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou

věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který

se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor

existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se

neprokáže opak.

 

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za

vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době

(záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční

odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající

obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není

činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):


 

a. mechanickým poškozením zboží,

b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,

vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo

výrobcem určeno,

c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

d. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s

podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

e. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

f. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v

důsledku této úpravy,

g. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 


X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2018 a ruší

předchozí znění. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího

upozornění.