Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je The Chestnut Family s.r.o.  IČ 017536

1.    se sídlem Sirákov 22, Sirákov, 59212 (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Sirákov 22, Sirákov, 59212 

email: info@babycollege.cz

telefon: +420 725 883 285 

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.             Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

·      plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·      oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·      Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·      vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·      zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje 

·      po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

·      po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby 

·      podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

·      zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

2.             Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte 

·      právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

·      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

·      právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

·      právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

Doplňkové informace

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému

účtu, nákupu, vstupu do soutěže a / nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují

vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a / nebo číslo kreditní karty.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a

prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:


 Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby

 Poskytování personalizovaného obsahu reklamní

 Zlepšení našich stránek

 Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory

 Kontakt prostřednictvím e-mailu

 Správu soutěže, propagace nebo průzkum

 Fotoaparát mobilního zařízení je používán pouze pro účely čtení QR kódů, pod

kterými se nachází přidělený zvukový záznam. Fotoaparát nepořizuje fotografie

používáním aplikace Baby College .


Žádné fotografie nepořizujeme, tím pádem je nearchivujeme, nesdílíme ani

nezpracováváme.


 

3. E-Komerce Soukromí


Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje

nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo


poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění

požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. Zveřejnění informací třetím stranám


Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím

stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich

webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto

informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v

případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro

fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných

případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní

nebo jiné použití.

5. Ochrana informací


Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních

údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování.

VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze

zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický

servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném

prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc,

naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití

cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na

našich stránkách.

 

6. Odhlášení


Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší

objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se

kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu

naleznete podrobný návod pro odhlášení .

7. Souhlas


Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.